• Giảm lệ phí trước bạ ô tô cũ còn 2%

 • Những lưu ý mới khi áp dụng lệ phí trước bạ ô tô

 • Sunday, 26 July 2015, 05:52:09 AM
 • BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 1045/TCT-CS
  V/v lưu ý về chính sách mới đối với lệ phí trước bạ

  Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

   

  Kính gửi: Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Ngày 25/3/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

  Theo các văn bản quy định nêu trên, kể từ ngày 01/04/2013, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô có sự thay đổi như sau:

  - Đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu mà những tỉnh, thành phố đang áp dụng mức thu cao hơn 10% nhưng không quá 15% thì áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành và trường hợp mức thu cao hơn 15% thì áp dụng mức thu 15% cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành mức thu lệ phí trước bạ mới theo quy định tại Nghị định số 23/2013/NĐ-CP.

  - Đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) đăng ký lần thứ 2 trở đi nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

  Do ngày 30/03/2013 và ngày 31/03/2013 là ngày thứ 7 và ngày chủ nhật nên đề nghị Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế kịp thời chỉ đạo, quán triệt tới các Phòng, Chi cục Thuế trên địa bàn nội dung mới về mức thu lệ phí trước bạ nêu trên để đảm bảo việc thu lệ phí trước bạ, quản lý thuế được thực hiện theo đúng quy định.

  Tổng cục Thuế thông báo để Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế biết, thực hiện.

   

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
  - Vụ Pháp chế (TCT);
  - Lưu: VT, CS (2).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Cao Anh Tuấn

  Liên kết: Tư vấn doanh nghiệp, dịch vụ thành lập doanh nghiệp

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC