• Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

 • Theo Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì Điều kiện để giải quyết bằng trọng tài thương mại là:

 • Wednesday, 16 July 2014, 06:53:44 AM
 • Tại Điều 5 Luật Trọng tài thương mại có quy định về điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

  Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Do đó chỉ khi các bên có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại thì mới áp dụng biện pháp này.

  Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. Như vậy, nếu cá nhân mà chết thì người thừa kế vẫn ràng buộc bởi thủ tục giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại.

  Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài

  Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.

  Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.

  Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

  Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của Luật Trọng tài Thương mại

  Thoả thuận trọng tài là thoả thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng Trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh.

  Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

  Trọng tài viên phải tôn trọng thoả thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.

  Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật.

  Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

  Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  Phán quyết trọng tài là chung thẩm.

  Trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC