• Xóa nợ thuế cho hộ kinh doanh khó khăn và ngừng kinh doanh

 • Triển khai thực hiện Thông tư số 179/2013/TT-BTC về hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi

 • Thursday, 12 June 2014, 05:19:03 PM
 • Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 7527/BTC-TCT ngày 06/06/2014 về xác định hộ gia đình, cá nhân gặp điều kiện khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ, đã ngừng kinh doanh phát sinh trước ngày 01/7/2007 gửi các Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nộ dung:

  Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Ngày 2/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 179/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007. Để thực hiện thống nhất trong cả nước, Bộ Tài chính có ý kiến về việc xác định điều kiện hộ gia đình, cá nhân đáp ứng điều kiện gặp khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ, đã ngừng kinh doanh đã được quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 179/2013/TT-BTC như sau:

  1. Hộ gia đình, cá nhân đáp ứng điều kiện gặp khó khăn nếu thuộc một trong các trường hợp phát sinh trước ngày 1/7/2007 như sau:

  - Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ có xác nhận của UBND cấp xã nơi người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh.

  - Thực hiện di dời hoặc giải tỏa theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thuế đã kiểm tra, xác định đã di dời hoặc giải tỏa.

  - Người nộp thuế thuộc trong một các trường hợp sau đây: già yếu, thương bệnh binh hoặc bệnh hiểm nghèo (danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác) có sổ khám bệnh (sổ khám sức khỏe), xét nghiệm của cơ sở y tế, thẻ thương binh, bệnh binh hoặc tài liệu chứng minh khác.

  - Kết quả kinh doanh lỗ nên không thanh toán được tiền thuế nợ (đối với trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ), thực hiện sổ sách kế toán theo quy định, cơ quan thuế đã kiểm tra và xác định lỗ và không có khả năng thanh toán.

  2. Hộ gia đình, cá nhân đáp ứng điều kiện không có khả năng thanh toán được số tiền thuế nợ nếu thuộc một trong các trường hợp phát sinh trước 1/7/72007 như sau:

  - Thuộc chuẩn nghèo hoặc hộ cận nghèo được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

  - Cơ quan thuế đã đôn đốc bằng văn bản hoặc thông báo nhưng người nộp thuế chưa nộp đủ tiền thuế.

  3. Về hộ gia đình, cá nhân đáp ứng điều kiện ngừng kinh doanh nếu thuộc một trong các trường hợp phát sinh trước 1/7/2007 như sau:

  - Đã có đơn tạm ngừng, nghỉ kinh doanh gửi đến cơ quan thuế và cơ quan thuế đã kiểm tra và xác định thật sự ngừng kinh doanh theo quy định.

  - Không hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa điểm đăng ký kinh doanh, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế hoạt động kinh doanh và cơ quan thuế đã kiểm tra, xác định không còn hoạt động sản xuất kinh doanh. Riêng trường hợp đối với xã viên hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khoán phải có xác nhận của UBND hoặc văn bản đề nghị của hợp tác xã đã quản lý xã viên (ví dụ: hợp tác xã vận tải).

  - Chủ hộ kinh doanh hiện không còn kinh doanh tại địa điểm đăng ký kinh doanh; hộ kinh doanh chuyển đi cư trú ở nơi khác không xác định rõ nơi ở mới, chủ hộ kinh doanh đã chết, mất tích. Cơ quan thuế đã kiểm tra và đã lấy ý kiến xác nhận của UBND cấp xã (theo mẫu số 01a ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC).

  Bộ Tài chính đề nghị các Cục Thuế căn cứ vào hướng dẫn nêu trên để lập hồ sơ xóa nợ theo quy định tại Thông tư 179/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính./.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC