• Lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước

 • Theo Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

 • Sunday, 11 January 2015, 05:43:40 PM
 • QUYẾT ĐỊNH

  VỀ MỨC LÃI SUẤT CƠ BẢN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

  THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
  Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
  Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 9,0%/năm.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2010 và thay thế Quyết định số 2619/QĐ-NHNN ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Ban Lãnh đạo NHNN;
  - Lưu: VP, Vụ CSTT.

  KT. THỐNG ĐỐC
  PHÓ THỐNG ĐỐC  Nguyễn Đồng Tiến

  DANH MỤC LÃI SUẤT CƠ BẢN QUA CÁC THỜI KỲ

  Giá trị

  Văn bản quyết định

  Ngày áp dụng

  9%

  2868/QĐ-NHNN 29/11/2010

  01-12-2010

  9%

  "2619/QĐNHNN 05/11/2010"

  05-11-2010

  8%

  2561/QĐ-NHNN 27/10/2010

  01-11-2010

  8%

  2281/QĐ-NHNN 27/9/2010

  01-10-2010

  8%

  2024/QĐ-NHNN 25/8/2010

  01-09-2010

  8%

  1819/QĐ-NHNN 27/7/2010

  01-08-2010

  8%

  1565/QĐ-NHNN 24/6/2010

  01-07-2010

  8%

  1311/QĐ-NHNN 31/5/2010

  01-06-2010

  8%

  1011/QĐ-NHNN 27/4/2010

  01-05-2010

  8%

  618/QĐ-NHNN 25/03/2010

  01-04-2010

  8%

  353/QĐ-NHNN 25/2/2010

  01-03-2010

  8%

  134/QĐ-NHNN 25/01/2010

  01-02-2010

  8%/năm

  2665/QĐ-NHNN 25/11/2009

  01-12-2009

  7%

  2459/QĐ-NHNN 28/10/2009

  01-11-2009

  7,0%/năm

  2232/QĐ-NHNN

  01-10-2009

  7%

  2024/QĐ-NHNN 26/8/2009

  01-09-2009

  7%

  1811/QĐ-NHNN 30/7/2009

  01-08-2009

  7%

  1539/QĐ-NHNN 30/6/2009

  01-07-2009

  7%

  1250/QĐ-NHNN 22/5/2009

  01-06-2009

  7%

  1015/QĐ-NHNN 29/4/2009

  01-05-2009

  7%

  626/QĐ-NHNN 24/03/2009

  01-04-2009

  7%

  378/QĐ-NHNN 24/02/2009

  01-03-2009

  7,0%

  172/QĐ-NHNN 23/1/2009

  01-02-2009

  8.5%/năm

  3161/QĐ-NHNN 19/12/2008

  22-12-2008

  10,0%/năm

  2948/QĐ-NHNN 03/12/2008

  05-12-2008

  11%

  2809/QĐ-NHNN

  21-11-2008

  12%/năm

  2559/QĐ-NHNN 3/11/2008

  05-11-2008

  13.0%/năm

  2316/QĐ-NHNN 20/10/2008

  21-10-2008

  14.00%/năm

  2131/QĐ-NHNN 25/09/2008

  01-10-2008

  14%/năm

  1906/QĐ-NHNN 29/8/2008

  01-09-2008

  14%/năm

  1434/QĐ-NHNN 26/6/2008

  01-07-2008

  14%/năm

  1317/QĐ-NHNN 10/6/2008

  11-06-2008

  12,00%

  1257/QĐ-NHNN 30/5/2008

  01-06-2008

  12%

  1099/QĐ-NHNN 16/5/2008

  19-05-2008

  8.75

  978/QĐ-NHNN 29/4/2008

  01-05-2008

  8.75%

  689/QĐ-NHNN 31/03/2008

  01-04-2008

  8.75%

  479/QĐ-NHNN 29/2/2008

  01-03-2008

  8.75%

  305/QĐ-NHNN 30/1/2008

  01-02-2008

  8.25%/năm

  3096/QĐ-NHNN

  01-01-2008

  8.25%/năm

  2881/QĐ-NHNN

  01-12-2007

  8,25%/năm

  2538/QĐ-NHNN 31/10/2007

  01-11-2007

  8,25%/năm

  2265/QĐ-NHNN 28/9/2007

  01-10-2007

  8,25%/năm

  2018/QĐ-NHNN 30/8/2007

  01-09-2007

  8,25%/năm

  1787/QĐ-NHNN 31/7/2007

  01-08-2007

  8,25%/năm

  1546/QĐ-NHNN 29/06/2007

  01-07-2007

  8,25%/năm

  1143/QĐ-NHNN 29/5/2007

  01-06-2007

  8.25%/năm

  908/QĐ-NHNN 27/04/2007

  01-05-2007

  8,25%/năm

  632/QĐ-NHNN 29/03/2007

  01-04-2007

  8,25%/năm

  424/QĐ-NHNN 27/02/2007

  01-03-2007

  8,25%/năm

  298/QĐ-NHNN 31/1/2007

  01-02-2007

  8,25%/năm

  2517/QĐ-NHNN 29/12/2006

  01-01-2007

  8,25%/năm

  2308/QĐ-NHNN 30/11/2006

  01-12-2006

  0,6875%/tháng (8,25%/năm)

  2045/QĐ-NHNN 30/10/2006

  01-11-2006

  8,25%/năm

  1887/QĐ-NHNN 29/09/2006

  01-10-2006

  0,6875%/tháng (8,25%/năm)

  1714/QĐ-NHNN 31/08/2006

  01-09-2006

  0,6875%/tháng (8,25%/năm)

  1522/QĐ-NHNN 31/7/2006

  01-08-2006

  0,6875%/tháng (8,25%/năm)

  1234/QĐ-NHNN 30/06/2006

  01-07-2006

  0,6875%/tháng (8,25%/năm)

  1044/QĐ-NHNN 31/05/2006

  01-06-2006

  0,6875%/tháng (8,25%/năm)

  854/QĐ-NHNN 28/4/2006

  01-05-2006

  0,6875%/tháng (8,25%/năm)

  581/QĐ-NHNN 30/3/2006

  01-04-2006

  0,6875%/tháng (8,25%/năm)

  311/QĐ-NHNN 28/2/2006

  01-03-2006

  0,6875%/tháng (8,25%/năm)

  140/QĐ-NHNN 26/01/2006

  01-02-2006

  0,6875%/tháng (8,25%/năm)

  1894/QĐ-NHNN 30/12/2005

  01-01-2006

  8,25%/năm

  1746/QĐ-NHNN 01/12/2005

  01-12-2005

  0,65%/tháng (7,80%/năm)

  1556/QĐ-NHNN 28/10/2005

  01-11-2005

  0,65%/tháng (7,8%/năm)

  1426/QĐ-NHNN 30/9/2005

  01-10-2005

  0,65%/tháng (7,8%/năm)

  1246/QĐ-NHNN 26/8/2005

  01-09-2005

  0,65%/tháng (7,8%/năm)

  1103/QĐ-NHNN 28/7/2005

  01-08-2005

  0,65%/tháng (7,80%/năm)

  936/QĐ-NHNN 30/6/2005

  01-07-2005

  0,65%/tháng (7,80%/năm)

  781/QĐ-NHNN 31/5/2005

  01-06-2005

  0,65%/tháng (7,80%/năm)

  567/QĐ-NHNN 29/4/2005

  01-05-2005

  0,65%/tháng (7,80%/năm)

  315/QĐ-NHNN 25/03/2005

  01-04-2005

  0,65%/tháng (7,8%/năm)

  211/QĐ-NHNN 28/2/2005

  01-03-2005

  0,65%/tháng (7,80%/năm)

  93/QĐ-NHNN 27/1/2005

  01-02-2005

  0,625%/tháng (7,50%/năm)

  1716/QĐ-NHNN 31/12/2004

  01-01-2005

  0,625%/tháng (7,50%/năm)

  1522/QĐ-NHNN 30/11/2004

  01-12-2004

  0,625%/tháng (7,50%/năm)

  1398/QĐ-NHNN 29/10/2004

  01-11-2004

  0,625%/tháng (7,5%/năm)

  1254/QĐ-NHNN 30/9/2004

  01-10-2004

  0,625%/tháng (7,5%/năm)

  1079/QĐ-NHNN 31/8/2004

  01-09-2004

  0,625%/tháng (7,50%/năm)

  968/QĐ-NHNN 29/7/2004

  01-08-2004

  0,625%/tháng (7,5%/năm)

  797/QĐ-NHNN 29/6/2004

  01-07-2004

  0,625%/tháng (7,5%/năm)

  658/QĐ-NHNN 28/05/2004

  01-06-2004

  0,625%/tháng (7,5%/năm)

  2210/QĐ-NHNN 27/02/2004

  01-03-2004

  7,50%/năm

  285/2003/QĐ-NHNN 31/03/2003

  01-04-2003

  7,44%/năm

  792/2002/QĐ-NHNN 26/07/2002

  01-08-2002

  7,20%/năm

  1247/2001/QĐ-NHNN 28/09/2001

  01-10-2001

  7,80%/năm

  557/2001/QĐ-NHNN 26/04/2001

  01-05-2001

  8,40%/năm

  237/2001/QĐ-NHNN 28/03/2001

  01-04-2001

  8,70%/năm

  154/2001/QĐ-NHNN 27/02/2001

  01-03-2001

  9,00%/năm

  242/2000/QĐ-NHNN 02/08/2000

  05-08-2000


  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết: Sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC