• Công ty đại chúng

 • Những quy định chủ yếu của pháp luật về Công ty Đại chúng

 • Sunday, 26 July 2015, 05:52:22 AM
 • Điều 25. Công ty đại chúng

  1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

  a) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

  b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;

  c) Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

  2. Công ty cổ phần theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải nộp hồ sơ công ty đại chúng quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.

  Điều 26. Hồ sơ công ty đại chúng

  1. Hồ sơ công ty đại chúng bao gồm:

  a) Điều lệ công ty;

  b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

  c) Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông;

  d) Báo cáo tài chính năm gần nhất.

  2. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

  Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng

  1. Công ty đại chúng có các quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  2. Công ty đại chúng có các nghĩa vụ sau đây:

  a) Công bố thông tin theo quy định tại Điều 101 của Luật này;

  b) Tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

  c) Thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 của Luật này;

  d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Điều 28. Nguyên tắc quản trị công ty

  1. Công ty đại chúng phải tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp vềquản trị công ty.

  2. Bộ Tài chính quy định cụ thể về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.

  Liên kết: Tranh chấp chứng khoán, mua bán chứng khoán

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Số 43/2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Tel: 04.38.717.828; Mobi: 0904.779997

  www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC