• Hợp đồng cho thuê tài chính

 • Hợp đồng cho thuê tài chính đối với các công ty cho thuê tài chính

 • Sunday, 26 July 2015, 05:52:36 AM
 • Theo quy định tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính quy định về Hợp đồng cho thuê tài chính như sau:

  Điều 17.

  1. Hợp đồng cho thuê tài chính là thoả thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc cho thuê một hoặc một số máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và động sản khác theo những quy định tại Điều 1 của Nghị định này, phù hợp với quyền và nghĩa vụ của các bên.

  2. Hợp đồng cho thuê tài chính phải được lập thành văn bản phù hợp với quy định của pháp luật. Hợp đồng phải ghi rõ việc xử lý khi hợp đồng chấm dứt trước hạn.

  3. Bên thuê và bên cho thuê không được đơn phương huỷ bỏ hợp đồng cho thuê tài chính (trừ những trường hợp được nêu trong Điều 27 của Nghị định này).

  “ Điều 27.

  1. Bên cho thuê có quyền chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn khi có một trong các trường hợp sau:

  a) Bên thuê không trả tiền thuê theo quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính;

  b) Bên thuê vi phạm các điều khoản của hợp đồng cho thuê tài chính;

  c) Bên thuê bị phá sản, giải thể;

  d) Người bảo lãnh bị phá sản, giải thể và bên cho thuê không chấp thuận đề nghị chấm dứt bảo lãnh hoặc đề nghị người bảo lãnh khác thay thế của Bên thuê.

  2. Bên thuê có thể chấm dứt hợp đồng trước hạn khi bên cho thuê vi phạm một trong các trường hợp sau:

  a) Bên cho thuê không giao đúng hạn tài sản cho thuê;

  b) Bên cho thuê vi phạm hợp đồng.

  3. Hợp đồng cho thuê tài chính được chấm dứt trước hạn cho thuê trong trường hợp tài sản cho thuê bị mất, hỏng không thể phục hồi sửa chữa.

  4. Hợp đồng cho thuê tài chính được chấm dứt trước khi kết thúc thời hạn cho thuê trong trường hợp bên cho thuê chấp thuận để bên thuê thanh toán toàn bộ tiền thuê trước thời hạn ghi tại hợp đồng cho thuê tài chính”.

  Liên kết: Tư vấn doanh nghiệp, thành lập công ty

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Số 43/2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Tel: 04.38.717.828; Mobi: 0904.779997

  www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC