• Mẫu hợp đồng xây nhà tư nhân

 • Luật Doanh Gia cung cấp Miễn phí Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở tư nhân do các nhóm thợ thực hiện việc xây dựng nhà ở riêng lẻ

 • Friday, 23 August 2013, 10:27:45 PM
 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

  Về việc thi công xây dựng nhà

   

  Hôm nay, ngày …..tháng … năm ……., tại gia đình ông/bà……., chúng tôi gồm các bên dưới đây:

   

  1. BÊN THUÊ DỊCH VỤ XÂY NHÀ Ở (gọi tắt là Bên A)

  Ông ......................, sinh năm ............., CMND số ............. do Công an............... cấp ngày ................. và vợ là bà .................... ....., sinh năm ............, CMND số ...... do Công an Hà Nội cấp ngày ................. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại số .........., thành phố Hà Nội.      

  1. BÊN NHẬN THUÊ - DỊCH VỤ XÂY DỰNG NHÀ Ở (gọi tắt là Bên B)

  Ông/bà ………………………, sinh năm: ………..; CMND số ……………… do Công an ……………cấp ngày …………….., Địa chỉ liên hệ: ……………………………………..

  …………………………………………………...

  Điện thoại: Nhà riêng:…………………; Di động: …………………………

  Đại diện cho tổ xây dựng gồm ……… thành viên, có danh sách kèm theo Hợp đồng này.

   

  Chúng tôi cùng nhau thỏa thuận đi đến thống nhất lập hợp đồng xây dựng nhà ở cho gia đình ông/bà…….. theo các nội dung và các điều khoản sau đây.

   

  Điều 1. Khối lượng công việc và phạm vi công việc:

  1. Gói thầu xây dựng số 1:

  Miêu tả cụ thể:………………………………………………….

  1. Gói thầu xây dựng số 2:

  Miêu tả cụ thể:………………………

  1.  Các công việc cụ thể bao gồm tất cả các công đoạn sau đây:

  • Vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ quá trình xây dựng từ nơi đổ vật liệu đến nơi địa điểm xây dựng;

  • Chuẩn bị mọi phương tiện cần thiết để tiến hành và phục vụ cho quá trình xây dựng;

  • Tổ chức quản lý con người và công tác xây dựng;

  • Xây dựng và hoàn thiện toàn bộ công trình, xây thô, chát, bả vôi, ve, sơn, và hoàn thiện toàn bộ công trình gồm tất cả các công trình;

  • Hoàn thiện toàn bộ công trình phụ, sân vườn và lối đi.

  • Hoàn thiền phần móng, thân, mái…

  • Hoàn thiện và bàn giao nhà có thể sử dụng ngay.

  Điều 2. Giá, tạm ứng, thanh toán và tiến độ thực hiện công việc:

  1. Giá của gói thầu thứ nhất là: ……………đồng/m2 trần nhà, theo phương pháp đo m2 trần nhà để tính tiền, ví dụ: ……………………………….

  2. Giá của gói thầu thứ hai là: ……………. đồng/01 căn

  3. Tạm ứng:

  - Tạm ứng lần thứ nhất vào ngày …./…./….. ….với số tiền là: ………………………

  - Tạm ứng lần thứ hai vào ngày …../…../……… với số tiền là: ………………………

  - Tạm ứng lần thứ ba vào ngày ……/…../……… với số tiền là: ……………………..

  - Tạm ứng lần thứ tư vào ngày ……../…../……… với số tiền là: …………………….

  - Tạm ứng lần thứ năm vào ngày ……/…../……… với số tiền là: ……………………

  Điều 3. Tiến độ thực hiện và thời hạn hoàn thành công việc:

  3.1 Thời gian thực hiện hợp đồng là ……ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công (trừ những trường hợp bất khả kháng).  Bắt đầu: ……/…../…… và kết thúc …/…./………..

  3.2 Bên B có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết trình Bên A chấp thuận làm căn cứ thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.

  Điều 4. Quyền và nghĩa vụ chung của Bên B

  4.1 Bên B phải bố trí nhân lực chính tại công trường xây dựng như trong hợp đồng, cam kết mà các bên đã ký kết. Ngoài ra, Bên B còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  + Thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết, thi công xây dựng theo đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường.

  + Quản lý công nhân xây dựng trên công trường, bảo đảm an ninh, trật tự, không gây ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh, lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình và chịu trách nhiệm về các tai nạn lao động do mình quản lý;

  + Chịu trách nhiệm trước Bên A và pháp luật về chất lượng thi công xây dựng công trình do mình đảm nhận; bàn giào công trình đúng tiến độ, thời hạn và đảm bảo chất lượng công trình;

  + Chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt động của toàn bộ lực lượng công nhân của mình tham gia xây dựng công trình.

  + Nhận tiền công xây dựng khi đã hoàn thành việc bàn giao công trình.

  + Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Điều 5. Quyền và nghĩa vụ chung của Bên A:

  5.1 Bên A có các quyền sau:

  + Đàm phán, ký kết, giám sát việc thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng theo quy định của pháp luật.

  + Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện các công việc trong quá trình thi công xây dựng công trình; không thanh toán giá trị khối lượng không đảm bảo chất lượng hoặc khối lượng phát sinh không hợp lý.

  + Yêu cầu Bên B khắc phục toàn bộ những hư hỏng, sai sót so với thiết kế và yêu cầu của Bên A.

  + Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

  5.2 Bên A có các nghĩa vụ sau:

  + Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình; tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình; kiểm tra biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

  + Thanh toán tiền công xây dựng theo đúng cam kết tại Hợp đồng này;

  + Các nghĩa vụ khác theo đúng quy định của pháp luật.

  Điều 6. Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng:

  Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng xây dựng, các bên có trách nhiệm thương lượng giải quyết. Trường hợp không đạt được thoả thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp được thực hiện thông qua hoà giải hoặc toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc vô hiệu một hoặc số một số điều khoản sẽ không làm ảnh hưởng hay dẫn đến vô hiệu những điều khoản khác của Hợp đồng và các bên có thể thay đổi những điều khoản vô hiệu bằng những điều khoản có hiệu lực theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Hợp đồng gồm …. điều, …..trang được lập thành ….. bản chính mỗi bên giữ ….. bản, các bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                     Email: luatdoanhgia@gmail.com

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC