• Mẫu hợp đồng thuê ô sin

 • Luật Doanh Gia cung cấp miễn phí Mẫu hợp đồng thuê ô sin, người giúp việc

 • Monday, 16 March 2015, 09:27:50 PM
 • Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

   

  Chúng tôi, một bên là:

  Ông/bà......................................................

  Sinh ngày: 02/07/1973          Dân tộc: Kinh             Quốc tịch: Việt Nam  

  CMND số: ............ do Công an ......... cấp ngày ...../..../...........

  Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: ................................

  Chỗ ở hiện tại: ...................................................................

  Và một bên là:

  Sinh ngày: 02/07/1973          Dân tộc: Kinh             Quốc tịch: Việt Nam  

  CMND số: ............ do Công an ......... cấp ngày ...../..../...........

  Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: ................................

  Chỗ ở hiện tại: ...................................................................

  Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

  Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

  • Loại hợp đồng lao động: không xác định thời hạn/có xác định thời hạn là......
  • Bắt đầu làm việc từ ngày .....  tháng ..... năm  ............  
  • Thử việc: Không/có, thời gian:......................
  • Đơn vị làm việc: Tại ...........................................;
  • Địa chỉ nơi làm việc: .....................................
  • Công việc phải làm: .....................................................................................

  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Điều 2: Chế độ làm việc

  Thời giờ làm việc:  ...........................

  Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: .................................

  Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

  1. Quyền lợi:
  • Phương tiện đi lại, làm việc: ...................................
  • Mức lương chính hoặc tiền công: .................. đồng/tháng (............).
  • Hình thức trả lương: Trả lương bằng tiền mặt.
  • Phụ cấp gồm: .............................................
  • Được trả lương và các ngày: ..........................
  • Những thoả thuận khác: .................................................
  1. Nghĩa vụ:
  • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
  • Chấp hành ..........................................................................
  • Bồi thường vi phạm và vật chất: ....................................

  Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

  1. Nghĩa vụ:
  • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
  • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động(nếu có).
  1. Quyền hạn:
  • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc….).
  • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật (nếu có) và khi người lao động vi phạm quy định về lao động như:...............................................................

  Điều 5: Điều khoản thi hành

  • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
  • Hợp đồng lao động được làm thành ........ bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ......tháng .........năm ..........

  Người lao động

  Người sử dụng lao động

   

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                     Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC