• Mẫu hợp đồng ủy quyền về xe ô tô

 • Luật Doanh Gia cung cấp miễn phí mẫu Hợp đồng ủy quyền quản lý, định đoạt xe ô tô

 • Saturday, 14 March 2015, 07:16:31 PM
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

  Hôm nay, ngày ......  tháng ........ năm …….., tại ………, chúng tôi gồm có:

  BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

  Ông ..............................., sinh năm: ................, CMND số: ..................do Công an ............... cấp ngày .................. và vợ là bà ....................................., sinh năm: ..........., CMND số: .................................... do Công an .............. cấp ngày ................., cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: .....................................

  BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):

  Ông/Bà ......................................, sinh năm: ..........., CMND số: ............. do Công an .................. cấp ngày ............., hộ khẩu thường trú tại: .....................................

  Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:

  Điều 1. Căn cứ và tài sản được giao thực hiện ủy quyền

  Bên A là chủ sở hữu chiếc xe ôtô nhãn hiệu: …………, loại xe: ……, màu sơn: ………, số máy: ………., số khung: …….., biển kiểm soát: …………. theo “Đăng ký xe ôtô” số: ………… do Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an ……..cấp ngày ………… (đăng ký lần đầu ngày …………) đứng tên ông/bà ………………….

  Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B thực hiện các công việc ghi tại Điều 2 dưới đây.

  Điều 2. Nội dung ủy quyền

  Bên A đồng ý uỷ quyền cho Bên B được toàn quyền thay mặt và nhân danh Bên A làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan, làm các thủ tục pháp lý và ký các giấy tờ cần thiết có liên quan đến chiếc xe ô tô ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này để thực hiện các việc sau:

  - Quản lý, sử dụng và giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng chiếc xe;

  - Bán, tặng cho, cho thuê, cho mượn, thế chấp theo quy định của pháp luật;

  - Được ký văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ các văn bản Bên B đã ký trong quá trình thực hiện Hợp đồng ủy quyền này theo quy định của pháp luật;

  - Bên được uỷ quyền được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba.

  Điều 3. Quyền và Nghĩa vụ của Bên A

  1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

  - Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để Bên B thực hiện công việc;

  - Chịu trách nhiệm về cam kết do Bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;

  2. Bên A có các quyền sau đây:

  - Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ quyền nêu trên;

  - Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận.      

  Điều 4. Quyền và Nghĩa vụ của Bên B

  1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

  - Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc thực hiện công việc đó;

  - Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;   

  - Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền.

  2. Bên B có các quyền sau:

     - Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc được uỷ quyền;

  Điều 5. Cam kết chung của các Bên

  - Trong mọi trường hợp Bên được uỷ quyền phải có trách nhiệm thực hiện đúng những điều quy định tại Hợp đồng này và tuân theo các quy định của pháp luật khi thực hiện việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này;

  - Bên được uỷ quyền đồng ý nhận thực hiện và chỉ nhân danh Bên uỷ quyền để thực hiện các việc được uỷ quyền nói trên;

  - Bên uỷ quyền cam đoan việc uỷ quyền nói trên không nhằm trốn tránh một nghĩa vụ tài sản nào và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc do Bên được uỷ quyền thực hiện trong phạm vi nội dung được uỷ quyền;

  - Bên uỷ quyền cam đoan ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền chưa ký bất kỳ một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kỳ một người nào khác.

  Điều 6. Thời hạn ủy quyền

  Thời hạn uỷ quyền là ...... (.............) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này hoặc chấm dứt trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

  Điều 7. Chế độ thù lao khi thực hiện công việc theo ủy quyền

  Bên uỷ quyền không phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền khi thực hiện Hợp đồng này.

  Điều 8. Điều khoản chung

  Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những quy định của pháp luật về Ủy quyền.

  Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

  Hợp đồng ủy quyền này được lập thành …. bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

  BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A)

  BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B)

   

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                     Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC