• Mẫu biên bản thỏa thuận thế chấp bảo lãnh

 • Luật Doanh Gia cung cấp miễn phí Mâu biên bản thỏa thuận bảo lãnh, thế chấp

 • Monday, 09 April 2018, 03:58:12 PM
 • Dịch vụ pháp lý: Ly hôn nhanh nhất; Nhập khẩu Hà Nội; Sang tên sổ đỏ

   

  BIÊN BẢN THÓA THUẬN BẢO LÃNH

  Số: ................/BBTT

   

  Hôm nay, ngày … tháng … năm..., tại ...

  Chúng tôi gồm:

  I. Tổ chức bảo lãnh chính

  - Tên tổ chức: ........................................................................................................................................

  - Địa chỉ: .....................................................................................................................................................

  - Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ): .................................................................................

  II/ Tổ chức bảo lãnh trong tổ hợp bảo lãnh

  - Tên tổ chức bảo lãnh 1: .....................................................................................................................

  - Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

  - Tài khoản số: .................................... Tại: .........................................................................................

  - Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ): ..........................................................................

  - Tên tổ chức bảo lãnh 2: .....................................................................................................................

  - Địa chỉ: .............................................................................................................................................

  - Tài khoản số: ..................................... Tại: ........................................................................................

  - Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ): ..........................................................................

   

  Sau khi thống nhất, các bên cùng nhau ký kết thỏa thuận của tổ hợp bảo lãnh phát hành trái phiếu với các nội dung sau đây:

   

  Điều 1. Chúng tôi đồng ý để [Tên của Tổ chức bảo lãnh chính] đại diện đàm phán với Kho bạc Nhà nước về mức lãi suất phát hành trái phiếu đối với đợt bảo lãnh phát hành theo thông báo số ........ ngày ........

  Điều 2. Chậm nhất vào 11 giờ sáng ngày thanh toán tiền mua trái phiếu theo thông báo của Kho bạc Nhà nước, tổ chức bảo lãnh cam kết sẽ thanh toán tiền mua trái phiếu đã đăng ký với tổ chức bảo lãnh chính vào tài khoản chỉ định của tổ chức bảo lãnh chính nêu trên.

  Điều 3. Trong ngày thanh toán tiền mua trái phiếu theo thông báo của Kho bạc Nhà nước, tổ chức bảo lãnh chính sẽ thanh toán toàn bộ số tiền mua trái phiếu của tổ hợp bảo lãnh vào tài khoản chỉ định của Kho bạc Nhà nước.

  Điều 4. Trường hợp tổ chức bảo lãnh chậm thanh toán tiền mua trái phiếu theo thông báo của tổ chức bảo lãnh chính, tổ chức bảo lãnh chính được quyền áp dụng mức lãi suất phạm chậm thanh toán tiền mua trái phiếu theo nguyên tắc không vượt quá 150% lãi suất huy động không kỳ hạn tại ngày thanh toán tiền mua trái phiếu của tổ chức bảo lãnh chính hoặc của ngân hàng nơi tổ chức bảo lãnh chính mở tài khoản.

  Điều 5. Tổ chức bảo lãnh chính có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết theo yêu cầu của Trung tâm lưu ký chứng khoán về tổ chức/người đăng ký mua trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước trước khi tham gia phiên bảo lãnh phát hành trái phiếu.

  Điều 6. Các cam kết khác ...

  Điều 7. Khiếu nại, tranh chấp

  Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hợp đồng của các bên xử lý theo quy định hiện hành.

  Điều 9. Hiệu lực thi hành

  - Hợp đồng này có hiệu lực thi hành từ ngày .../ .../ ...

  - Hợp đồng này kết thúc khi:

  a) Kho bạc Nhà nước thông báo đợt bảo lãnh phát hành không thành công

  b) Tổ chức bảo lãnh chính đã nhận đầy đủ tiền mua trái phiếu của các bên có liên quan, và trái phiếu đã được lưu ký tại Trung tâm lưu ký vào tài khoản tương ứng của các bên có liên quan.

   

         TÊN TỔ CHỨC BẢO LÃNH CHÍNH                       TÊN TỔ CHỨC TRONG TỔ HỢP BẢO LÃNH

            NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC                                    NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

            (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)                                    (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC