• Mẫu hợp đồng đại lý

 • Luật Doanh Gia hướng dẫn mẫu hợp đồng đại lý

 • Sunday, 26 July 2015, 05:53:59 AM
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ

  (Số:…../20../HĐĐL)

   

  • Căn cứ Bộ Luật dân sự 2005;

  • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

  Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20……, tại Hà Nội, chúng tôi gồm:

   

  CÔNG TY ………………- BÊN GIAO ĐẠI LÝ

  Địa chỉ trụ sở chính

  :

  …………………………………………, thành phố  Hà Nội

  Điện thoại

  :

  (04)3…………………

  Fax

  :

  (04)3…………….

  Mã số thuế

  :

  ………………………………

  Tài khoản

  :

  …………………….

  Đại diện bởi

  :

  Ông/ bà ………………………………..

  Chức danh

  :

  ……………………………………….

  (Sau đây, trong Hơp đồng này được gọi tắt là "Bên A")

  CÔNG TY ………………………………- BÊN ĐẠI LÝ

  Địa chỉ trụ sở

  :

  ……………………………………., thành phố Hà Nội

  Điện thoại

  :

  (04) …………………….

  Fax

  :

  (04) 3………………………. .

  Mã số thuế

  :

  ………………………..

  Tài khoản số

  :

  ………………………………………………;

  Đại diện bởi

  :

  Ông/bà ………………………………………

  Chức danh

  :

  …………………….

   (Sau đây, trong Hơp đồng này được gọi tắt là "Bên B")

  Bên A, Bên B sau đây trong Hợp đồng này được gọi tắt là : Hai Bên, Các Bên và gọi riêng là : Mỗi Bên ;

  Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, Các Bên thống nhất, nhất trí và tự nguyện ký Hợp Đồng Đại lý này (sau gọi tắt là “Hợp Đồng”) với các điều khoản cụ thể như sau:

   

   

  ĐIỀU 1. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC ĐẠI LÝ

  Theo Hợp Đồng này, Bên A là Bên giao đại lý sẽ giao hàng hóa cho Bên B là Bên nhận đại lý của Bên A để Bên B đại điện và nhân danh chính mình bán hàng hóa của Bên A cho khách hàng và hưởng thù lao. Việc giao nhận đại lý giữa Hai Bên được thực hiện thông qua các hình thức đại lý sau đây :

  • Đại lý bao tiêu: Theo hình thức này Bên B sẽ nhận đại lý của Bên A để thực hiện toàn bộ quá trình mua bán hàng hóa của Bên A từ Bên A đến khách hàng, người tiêu dùng để hưởng phần trăm (%) thù lao đại lý.

  • Thù lao phần trăm (%) đại lý : Là khoản tiền chênh lệch giữa tiền bán hành của Bên B cho khách hàng và tiền giao hàng của Bên A cho Bên B theo hình thức Bên A áp dụng giá giao đại lý còn Bên B chủ động xác định giá bán cho khách hàng.

  ĐIỀU 2. QUYỀN SỞ HỮU HÀNG HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ

  Trong mọi trường hợp Bên A – Bên giao đại lý là chủ sở hữu hàng hóa còn Bên B – Bên nhận đại lý là đại diện cho Bên A nhân danh chính mình để bán hàng hóa của Bên A và hưởng thù lao đại lý (% hoa hồng).

  Bên A chịu trách nhiệm toàn bộ về hồ sơ pháp lý của hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ cũng như việc lưu thông hàng hóa.

  Bên A chịu toàn bộ trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, bảo hành và đổi lại hàng hóa lỗi, hỏng nếu có.

  Bên B có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt thay Bên A vì Bên B là đại lý.

  ĐIỀU 3. THÙ LAO ĐẠI LÝ

  • Thù lao đại lý là khoản tiền mà Bên A trả cho Bên B khi Bên B làm đại lý của Bên A tiến hành hoạt động đại diện cho Bên A nhân danh chính mình để bán hàng hóa cho Bên A. Thù lao đại lý có thể được trả bằng mức chênh lệch giá bán hàng hóa.

  • Bên A không ấn định giá bán hàng hóa cụ thể cho từng loại hàng hóa mà chỉ ấn định giá giao đại lý cho Bên B; Bên B có quyền ấn định giá bán hàng hóa đối với từng hàng hóa cụ thể, khi đó thù lao đại lý của Bên B chính là khoản tiền chênh lệch giữa giá bán hàng hóa cho khách hàng của Bên B với giá giao đại lý của Bên A cho Bên B.

  ĐIỀU 4. THANH TOÁN TRONG ĐẠI LÝ

  • Việc thanh toán thù lao đại lý được thực hiện từng đợt khi Bên B thực hiện được việc bán một phần hoặc toàn bộ hàng hóa mà Bên A đã giao trong một khoảng thời gian nhất định. Việc thanh toán được thực hiện đồng thời với việc kiểm kê hàng hóa vào ngày cuối cùng của thời hạn của chu kỳ đại lý.

  • Kỳ hạn và đợt thanh toán cụ thể theo từng đơn đặt hàng của từng lần giao hàng đại lý hoặc theo sổ ghi chép của các bên.

  • Đồng tiền thanh toán hoa hồng, thù lao đại lý là tiền Việt Nam Đồng ;

  • Các Bên có thể thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản vào số tài khoản dưới đây :

   • Tên chủ tài khoản :

   • Số tài khoản :

   • Địa chỉ tài khoản :

   • Loại tài khoản :

   • Người đại diện :

  • Các Bên thực hiện đúng các trình tự, thủ tục của pháp luật về kế toán trong quá trình thanh toán.

  ĐIỀU 5. THỜI HẠN ĐẠI LÝ

  • Thời hạn đại lý là một khoảng thời gian nhất định đã được Các Bên thống nhất theo đó Bên A giao hàng hóa cho Bên B để Bên B bán cho khách hàng và hưởng thù lao đại lý. Thời hạn cụ thể phụ thuộc vào từng đơn hàng hoặc vào từng đợt giao hàng hay xác nhận ghi chép tại sổ nhật ký hàng hóa giao nhận.

  • Thời hạn đại lý được chấm dứt sau một thời gian hợp lý, Các Bên phải thông báo cho nhau trong thời hạn tối thiểu là sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Bên này muốn Bên kia chấm dứt hoạt động đại lý.

  • Nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên B và phải bồi thường cho Bên B toàn bộ những thiệt hại trong thời gian Bên B làm đại lý cho Bên A đồng thời chịu phạt hợp đồng một khoản tiền phạt là….. Khoản tiền bồi thường bằng một (01) tháng đại lý được tính trên nguyên tắc trung bình của tất cả các tháng đã làm đại lý.

  • Nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên A và không có quyền yêu cầu Bên A phải bồi thường thiệt hại trong thời gian làm đại lý.

  ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

  • Quyền của Bên A :

   • Ấn định giá bán hàng hóa cho khách hàng ;

   • Ấn định giá giao đại lý cho Bên B ;

   • Yên cầu Bên B phải thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật ;

   • Yêu cầu Bên B phải thanh toán tiền hàng giao đại lý sau khi Bên B đã bán được cho khách hàng, yêu cầu thanh toán tiền hoặc giao tiền hàng theo Hợp đồng đại lý giữa Các Bên ;

   • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hợp đồng đại lý của Bên B;

  • Nghĩa vụ của Bên A :

   • Hướng dẫn, cung cấp thông tin và tạo điều kiện cần thiết và thuận lợi cho Bên B để Bên B thực hiện tốt Hợp đồng đại lý ;

   • Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý hàng hóa ;

   • Chịu trách nhiệm về bảo hành, sửa chữa và đổi hàng hóa cho khách hàng ;

   • Chịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và các tranh chấp về sở hữu trí tuệ đối với Bên thứ 3 nếu có ;

   • Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho Bên B ;

   • Liên đới chịu trách nhiệm về việc vi phạm pháp luật của Bên B nếu việc vi phạm của Bên B có phần lỗi của Bên A, do phần lỗi của Bên A gây ra.

   • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  • Quyền của Bên B :

   • Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều đại lý về một hoặc nhiều sản phẩm hàng hóa ;

   • Yêu cầu Bên A giao hàng hóa hoặc tiền đại lý ;

   • Yêu cầu và nhận tiền thù lao đại lý như thỏa thuận ;

   • Yêu cầu Bên A chịu trách nhiệm về hồ sơ pháp lý, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và đảm bảo lưu thông hàng hóa ;

   • Yêu cầu Bên A bảo hành, sửa chữa và đổi hàng hóa khi xảy ra các sự kiện này;

   • Yêu cầu Bên A bồi thường và phạt vi phạm ;

   • Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin và các tài liệu cần thiết khác để hướng dẫn và thực hiện hợp đồng đại lý ;

   • Quyết định giá bán hàng hóa cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu hàng hóa ;

   • Hưởng thù lao và các lợi ích khác do hoạt động đại lý mang lại ;

   • Các quyền và lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

  • Nghĩa vụ của Bên B :

   • Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng hóa theo đúng quy định ;

   • Thanh toán cho Bên A toàn bộ số tiền mà mình đã bán được cho khách hàng bằng chính hàng hóa của Bên A ;

   • Liên đới chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của Bên A nếu những vi phạm đó cũng có lỗi của mình.

   • Chịu sự kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình thực hiện đại lý cho Bên A khi Bên A thông báo trước về việc kiểm tra, giám sát.

  ĐIỀU 7. SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

  • Hợp Đồng này có thể sửa đổi, bổ sung theo thoả thuận bằng văn bản của các Bên. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ được thực hiện dưới hình thức Hợp Đồng sửa đổi/bổ sung hoặc Phụ lục của Hợp Đồng và là một bộ phận không tách rời của Hợp Đồng này.

  • Hợp Đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

   • Hợp Đồng hết hạn mà không được gia hạn;

   • Nếu một Bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho Bên kia ít nhất là 60 (sáu mươi) ngày.

   • Một trong Hai Bên bị phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động. Trong trường hợp này Hợp Đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do Hai Bên thoả thuận và/hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

  ĐIỀU 8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP   

  Nếu tranh chấp phát sinh từ Hợp Đồng này, trước hết các Bên phải giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải giữa các Bên. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hoà giải, các bên có quyền đưa ra Toà án có thẩm quyền của Việt Nam là tòa án nơi có trụ sở chính của Bên B để giải quyết.

  ĐIỀU 9. HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN

  • Hợp Đồng này có hiệu lực từ ngày ký.

  • Hợp Đồng này gồm hai (02) bản chính bằng tiếng việt, các bản chính có nội dung và giá trị như nhau, mỗi Bên giữ một (01) bản ./.

              BÊN A

   

   

   

   

  BÊN B

   

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Số 43/2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Tel: 04.38.717.828; Mobi: 0904.779997

  www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com

  Liên kết: Tư vấn sở hữu, đăng ký độc quyền logo

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC