• Mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án

 • Luật Doanh Gia tư vấn pháp luật về Kinh doanh bất động sản, tạo lập dự án, chuyển nhượng dự án và cung cấp miễn phí Mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án

 • Friday, 13 March 2015, 11:41:09 PM
 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------

  …….., ngày……..tháng…… năm…….

   

  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN…..

  Số ……/ HĐKT

  Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản;
  Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày …..tháng …..năm…..của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
  Căn cứ văn bản cho phép chuyển nhượng dự án ….. số ….. ngày … tháng …năm …..của……

  Chúng tôi gồm:……………………………………………………………………

  Bên chuyển nhượng dự án (sau đây gọi tắt là Bên chuyển nhượng):

  - Tên doanh nghiệp:

  - Ông (bà):

  - Chức vụ:

  - Số CMND (Hộ chiếu): Cấp ngày / / , tại

  - Địa chỉ cơ quan

  - Điện thoại:  Fax:

  - Tài khoản: tại Ngân hàng:

  - Mã số thuế:

  Bên nhận chuyển nhượng dự án (sau đây gọi tắt là Bên nhận chuyển nhượng):

  - Tên doanh nghiệp:

  - Ông (bà):

  - Chức vụ:

  - Số CMND (Hộ chiếu): Cấp ngày / / , tại

  - Địa chỉ cơ quan

  - Điện thoại:

  - Mã số thuế:

  Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án ….. với các nội dung sau:

  I. NỘI DUNG TOÀN BỘ DỰ ÁN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG:

  1. Nội dung chính của dự án đã được phê duyệt.

  2. Kết quả thực hiện đến thời điểm chuyển nhượng dự án.

  II. GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG:

  III PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: bằng (tiền mặt, chuyển khoản hoặc hình thức khác)…………,

  Trong đó:

  - Trả lần đầu là:……………………………………đồng vào ngày……./………/……………………………..

  - Trả tiếp là: ……………………………...............đồng vào ngày……./………/………...............................

  Các quy định khác do hai bên thoả thuận:

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  IV. BÀN GIAO VÀ NHẬN DỰ ÁN:

  1. Cách thức bàn giao : bàn giao trên hồ sơ, bàn giao trên thực địa…

  2. Thời gian bàn giao ………………………………………

  V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CHUYỂN NHƯỢNG :

  1. Quyền của Bên chuyển nhượng :

  a) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng trả đủ tiền đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;

  b) Yêu cầu Bên nhận chuyển nhượng nhận bàn giao toàn bộ dự án đúng thời hạn ghi trong hợp đồng.

  c) Các quyền lợi khác do hai bên thoả thuận :………………………………………………………………...

  2. Nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng:

  a) Bàn giao toàn bộ dự án trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án cho bên nhận chuyển nhượng, trường hợp không bàn giao hoặc chậm bàn giao thì phải bồi thường thiệt hại;

  b) Bảo vệ, quản lý toàn bộ dự án trong thời gian chưa bàn giao xong toàn bộ dự án cả về hồ sơ và trên thực địa.

  c) Thông báo cho khách hàng và các bên có liên quan về việc chuyển nhượng dự án.

  d) Giải quyết dứt điểm những cam kết đã thoả thuận với khách hàng trước khi chuyển nhượng dự án. Cùng bên nhận chuyển nhượng thống nhất với từng khách hàng về những vấn đề mà chủ đầu tư mới phải có trách nhiệm giải quyết không làm thiệt hại đến quyền lợi của khách hàng.

  d) Các nghĩa vụ khác do hai bên thoả thuận ….

  VI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

  1. Quyền của Bên nhận chuyển nhượng:

  a) Nhận bàn giao toàn bộ dự án trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án nêu tại Hợp đồng này theo đúng thời gian quy định tại hợp đồng này;

  b) Yêu cầu bên chuyển nhượng tạo điều kiện và cung cấp các giấy tờ có liên quan đến việc thực hiện tiếp dự án ;

  c) Cùng bên chuyển nhượng bàn bạc với khách hàng về giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng sau khi đã nhận chuyển nhượng

  d) Các quyền lợi khác do hai bên thoả thuận

  2. Nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng:

  a) Thanh toán đầy đủ đúng thời hạn tiền chuyển nhượng dự án cho bên chuyển nhượng đã ghi trong Hợp đồng;

  b) Thực hiện và đáp ứng đầy đủ quyền lợi của bên chuyển nhượng và của khách hàng mà các bên đã thống nhất

  b) Tiếp nhận toàn bộ dự án tại thực địa và hồ sơ dự án đúng thời hạn đã thoả thuận;

  c) Thực hiện tiếp dự án theo đúng nội dung dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng ….)

  d) Các nghĩa vụ khác do hai bên thoả thuận………….

  VII. CÁC THOẢ THUẬN KHÁC (NẾU CÓ)

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  VIII. CAM KẾT CỦA HAI BÊN

  1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết. Trường hợp có tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng, hai bên bàn bạc giải quyết bằng thương lượng. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì việc giải quyết tranh chấp do Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung phụ lục hợp đồng lập thêm được hai bên ký kết sẽ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

  2. Hợp đồng này được lập thành … bản và có giá trị như nhau.

  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày có chứng nhận của công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh./.

   

  Bên chuyển nhượng
  (Ký tên, ghi rõ họ tên,chức vụ và đóng dấu)

  Bên nhận chuyển nhượng
  (Ký tên, ghi rõ họ tên,chức vụ và đóng dấu)

   

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                     Email: luatdoanhgia@gmail.com

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC