• Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

 • Luật Doanh Gia cung cấp miễn phí Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của các c đông trong Công ty cổ phần

 • Monday, 16 March 2015, 09:28:28 PM
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

  - Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005 và các văn bản hướng dẫn;

  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn;

  - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số …………….. ngày ……………. về việc cho phép ông/bà………………. chuyển nhượng cổ phần;(NẾU LÀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CHUYỂN NHƯỢNG TRONG THỜI HẠN 3 NĂM KỂ TỪ NGÀY CÓ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHO NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP THÌ PHẢI CÓ NỘI DUNG NÀY)

  - Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,

  Hôm nay, ngày      tháng     năm ……, tại trụ sở …………, chúng tôi gồm có:

  BÊN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (Sau đây gọi tắt là Bên A)

  - Ông/Bà ……………………           

  - Sinh ngày: ………………    Dân tộc: Kinh             Quốc tịch: Việt Nam

  - Chứng minh nhân dân số: ………….. do Công an ………….. cấp ngày ………

  - Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

  - Chỗ ở hiện tại: ……………………………………..

  - Bên A là cổ đông của Công ty cổ phần ………….. theo “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” số …………… do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư …………….. cấp lần đầu ngày ……………, đăng ký thay đổi lần ……….. ngày ……….. (Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………).

  - Bên A sở hữu ………… cổ phần (………………cổ phần) của Công ty cổ phần ………….. theo nội dung ghi nhận tại “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” nêu trên (hoặc là theo “Sổ chứng nhận cổ đông” số…………….. do Công ty cổ phần ……………… cấp ngày………… hoặc theo cổ phiếu có ghi tên số ……………… do Công ty cổ phần …………… phát hành ngày…………).

  BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (Sau đây gọi tắt là Bên B)

  - Ông/Bà ……………………           

  - Sinh ngày: ………………    Dân tộc: Kinh             Quốc tịch: Việt Nam

  - Chứng minh nhân dân số: ………….. do Công an ………….. cấp ngày ………

  - Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

  - Chỗ ở hiện tại: ……………………………………..

  Sau khi trao đổi, chúng tôi cùng nhau nhất trí ký kết hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần với những nội dung như sau:

  ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

  1.1. Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B …….. cổ phần (………….cổ phần) thuộc sở hữu của Bên A tại Công ty cổ phần ………..

  1.2. Mệnh giá của số cổ phần chuyển nhượng này nêu tại khoản 1.1 Điều này là: …………….. đồng/cổ phần (……………… đồng một cổ phần).

  ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  2.1. Giá chuyển nhượng: ……………….. đồng/cổ phần (………………… đồng một cổ phần).

  Tổng giá trị hợp đồng: ………….. cổ phần x ……….. đồng/cổ phần = ……… đồng (…………………………………đồng).

  2.2. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

  ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

  3.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

  - Nhận đủ tiền chuyển nhượng cổ phần theo thỏa thuận;

  - Ký kết mọi giấy tờ để chuyển nhượng số cổ phần nêu trên cho Bên B theo quy định của pháp luật;

  .3.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

  - Được hưởng các quyền lợi và chịu trách nhiệm liên quan đến số cổ phần đã nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

  - Trả đủ tiền chuyển nhượng cổ phần theo thỏa thuận.

  ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

  4.1. Thuế thu nhập cá nhân (nếu có) của Bên A liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần theo Hợp đồng này do Bên …… chịu trách nhiệm nộp;

  4.2. Các khoản thuế, phí và lệ phí khác (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần này theo quy định của pháp luật do Bên ….. chịu trách nhiệm nộp.

  ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  5.1. Các bên cùng cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung sau đây:

  - Những thông tin về cá nhân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  - Việc ký kết Hợp đồng này, việc tuân thủ các điều khoản được quy định trong Hợp đồng này không mâu thuẫn hoặc không dẫn đến sự vi phạm đối với bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc quy định nào của bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng hoặc giao dịch khác mà mình giao kết, thực hiện hoặc bị ràng buộc;

  - Cam kết thực hiện bất kỳ và tất cả các thủ tục và đáp ứng mọi điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật để đảm bảo rằng mọi cam kết của mình trong Hợp đồng này đều được hoặc sẽ được thực hiện đúng và đầy đủ;

  - Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đó ghi trong Hợp đồng này;

  5.2. Bên A cam đoan tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

  - Số cổ phần chuyển nhượng cho Bên B theo Hợp đồng này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A, không có tranh chấp khiếu kiện;

  - Số cổ phần chuyển nhượng cho Bên B không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc: Thế chấp, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

  - Số cổ phần chuyển nhượng cho Bên B không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền của chủ sở hữu.

  5.3. Bên B cam đoan đã tự xem xét kỹ, biết rõ về Công ty và số cổ phần nhận chuyển nhượng đã nêu trong Hợp đồng này.

  ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Tất cả các tranh chấp phát sinh có liên quan đến Hợp đồng này trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Nếu việc thương lượng hoà giải không thành, những tranh chấp này sẽ được đưa ra Toà án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  7.1. Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết. Hai bên công nhận đã hiểu rõ những qui định của pháp luật về chuyển nhượng cổ phần; hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

  7.2. Hai bên tự đọc lại/nghe đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, cùng chấp thuận toàn bộ các điều khoản của Hợp đồng và không có điều gì vướng mắc. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

  BÊN A

  BÊN B

   

  Xác nhận của Công ty

   

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                     Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC