• Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 • Luật Doanh Gia cung cấp miễn phí Mẫu Giây xác nhận tình trạng hôn nhân

   

 • Tuesday, 20 August 2013, 11:47:26 AM
 • Text Box: Mẫu TP/HT-2010-XNHN.2       (TT số: 08.a/2010/TT-BTP)

  UỶ BAN NHÂN DÂN

  Xã/phường............................                                      

  Huyện/quận.......................... 

  Tỉnh/thành phố....................            

   

  Số:..................../UBND-XN                                                                  

                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         

                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                 

   

  .................., ngày……...tháng……....năm……....

   

   

  GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
   

  UỶ BAN NHÂN DÂN

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

  Xét đề nghị của ông/bà:..................................................................................................................................,

   

  XÁC NHẬN:

  Ông/bà:

  Họ và tên:................................................................................................................Giới tính:.......................................

  Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................................................................

  Nơi sinh:............................................................................................................................................................................

  Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:....................................................................

  Số Giấy CMND/ Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:...........................................................................................

  Nơi thường trú/tạm trú: ...............................................................................................................................................

  Trong thời gian cư trú tại.............................................................................................................................................

  .........................................từ ngày.........tháng.........năm................., đến ngày........tháng.........năm.........................

  Tình trạng hôn nhân:.....................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................

  Giấy này được cấp để:..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................................................

  và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.

  Vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số...........Quyển số....................

                      

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                     Email: luatdoanhgia@gmail.com

   

                                                   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


     

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC