• Văn bản chuyển nhượng hợp đồng

 • Luật Doanh Gia tư vấn pháp luật và cung cấp miễn phí Mẫu Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở khi nhà ở

 • Saturday, 14 March 2015, 07:12:37 PM
 •  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG

  MUA BÁN NHÀ Ở

  Tại địa chỉ: Số …………………………………………………..

  - Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

  - Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dụng quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.

  Hôm nay, ngày ......  tháng ........ năm …………, tại ………….., chúng tôi gồm có:

  BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

  Ông ......................, sinh năm: ............., CMND số: ............. do Công an ............... cấp ngày ................. và vợ là bà ........................., sinh năm: ............, CMND số: ...... do Công an ……………. cấp ngày ................. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ……………………………………….        

      (Dưới đây trong Văn bản gọi là Bên A)

  BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

  Ông ......................, sinh năm: ............., CMND số: ............. do Công an ............... cấp ngày ................. và vợ là bà ........................., sinh năm: ............, CMND số: ...... do Công an ……………. cấp ngày ................. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ………………………………..

                                                                (Dưới đây trong Văn bản gọi là Bên B)

  Hai bên cùng nhất trí thỏa thuận các nội dung sau đây:

  Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng:

  1.1. “Hợp đồng mua bán nhà ở số: …………….. ký ngày ……………..(hoặc “Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở” số Công chứng ……………, quyển số: …………… ký ngày …………………và đã được Công ty …………………. xác nhận ngày ………nếu chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi).

  1.2. Bên bán nhà ở: Công ty..…………(Sau đây gọi tắt là Công ty”) - Địa chỉ: …………………

  1.3. Loại nhà ở: .…………………., tổng DT sàn XD là: ……m2 (…mét vuông).

  1.4. Địa chỉ nhà ở: ………………………………………………………………..

  1.5. Giá bán……………………………….đồng (Bằng chữ: ………………đồng).

  1.6. Số tiền Bên A đã nộp trước cho bên bán (Công ty): …………đồng (Bằng chữ:……....................đồng).

  1.7. Thời hạn nộp tiền mua bán các đợt tiếp theo:…..…………………………....

  1.8. Thời hạn giao nhận nhà ở: …………………………………………………..

  Điều 2. Hồ sơ, tài liệu và các giấy tờ kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng.

  2.1. Hợp đồng mua bán nhà ở ký với Công ty.

  2.2. Các biên lai nộp tiền mua bán nhà ở cho Công ty.

  2.3. Các giấy tờ khác……………………………………………………………...

  2.4. Thời hạn bàn giao hồ sơ, giấy tờ quy định tại Điều này: ……………………

   

  Điều 3. Giá cả, thời hạn, phương thức thanh toán.

  3.1. Giá chuyển nhượng Hợp đồng là: ……………................. đồng (Bằng chữ: …………………………đồng). Giá chuyển nhượng này đã bao gồm:

  - Khoản tiền mà Bên A đã trả cho bên bán nhà ở (Công ty) theo hóa đơn (phiếu thu) là: ………………… đồng (bằng chữ: ………) bằng ……..% giá trị hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với công ty.

  - Các khoản tiền khác mà Bên A đã chi trả (có hóa đơn, phiếu thu kèm theo): ……………đồng (bằng chữ: ………………………………………...).

  - Khoản tiền chênh lệch Bên B phải trả thêm cho Bên A ngoài hai khoản nêu trên là: ……………đồng (bằng chữ: ………………………………………...).

  3.2. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền Việt Nam, (trả qua tài khoản của bên A hoặc trả bằng tiền mặt……………………………….)

  3.3. Thời hạn thanh toán: ………………………………………………………...

  Điều 4. Quyền và Nghãi vụ của các bên.

  4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

  a/ Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền nhận chuyển nhượng Hợp đồng quy định tại Điều 2 của văn bản này;

  b/ Cam kết chịu trách nhiệm về Hợp đồng mua bán nhà ở quy định tại Điều 1 của Văn bản này là không thuộc diện có tranh chấp, chưa chuyển nhượng cho người khác, ……………………;

  c/ Giao Hợp đồng mua bán nhà ở (và văn bản chuyển nhượng Hợp đồng nếu chuyển nhượng hợp đồng từ lần thứ hai trở đi), các giấy tờ có liên quan đến nhà ở cho Bên B theo thỏa thuận;

  d/ Cùng với Bên B làm thủ tục chuyển nhượng Hợp đồng tại cơ quan Công chứng và xác nhận tại Công ty;

  đ/ Nộp thuế thu nhập, các nghĩa vụ tài chính khác mà pháp luật quy định thuộc trách nhiệm của Bên A phải nộp và cung cấp cho Bên B biên lai đã nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định;

  e/ Chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với Công ty kể từ ngày văn bản chuyển nhượng này được Công ty xác nhận;

  g/ Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu gây thiệt hại;

  h/ Các thỏa thuận khác (như phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại……): ………...

  4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

  a/ Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở cho Bên A theo đúng thỏa thuận (có giấy biên nhận do 2 bên ký xác nhận);

  b/ Tiếp nhận Hợp đồng mua bán nhà ở (và văn bản chuyển nhượng hợp đồng nếu chuyển nhượng hợp đồng từ lần thứ hai trở đi), các giấy tờ có liên quan đến nhà ở theo thỏa thuận;

  c/ Được tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bên A theo Hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với Công ty (được coi như bên mua nhà ở) kể từ ngày Văn bản chuyển nhượng này được Công ty xác nhận;

  d/ Cùng với Bên A làm thủ tục xác nhận việc chuyển nhượng Hợp đồng tại cơ quan Công chứng và xác nhận tại Công ty vào Văn bản này;

  đ/ Nộp bản sao biên lại thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng Hợp đồng cho Công ty;

  e/ Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận……………………; bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu gây thiệt hại;

  g/ Các thỏa thuận khác:

  Điều 5. Tranh chấp và Phương thức giả quyết tranh chấp phát sinh

  Trong quá trình thực hiện Văn bản này, nếu phát sinh tranh chấp, các Bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật.  

  Điều 6. Thỏa thuận chung

  6.1. Văn bản chuyển nhượng này có hiệu lực kể từ ngày được Công ty xác nhận.

  6.2. Hai Bên công nhận đã hiểu rõ những qui định của pháp luật về việc chuyển nhượng hợp đồng này; hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Văn bản này.

  6.3. Hai Bên cam kết xác nhận: Bên A chưa nhận bàn giao nhà ở từ Công ty (Bên bán nhà ở), nếu vi phạm cam kết này thì Bên A và Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu mọi thiệt hại xảy ra và không khiếu nại hay yêu cầu công chứng viên ký kết Hợp đồng này bồi thường thiệt hại.

  6.4. Hai Bên tự đọc lại/nghe đọc lại nguyên văn Văn bản này, cùng chấp thuận toàn bộ các điều khoản của Văn bản và không có điều gì vướng mắc. Hai Bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

  Văn bản này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại .........., 01 bản chuyển cho cơ quan thuế và 01 bản lưu tại Công ty.

  BÊN A

  (Ký tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu)

  BÊN B

  (Ký tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu)

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                     Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC