• Mẫu hợp đồng Đặt cọc

 • Luật Doanh Gia cung cấp Mẫu hợp đồng Đặt cọc mua bán nhà đất và đặt cọc mua bán hàng hóa

   

 • Friday, 06 April 2018, 02:54:04 PM
 • Dịch vụ pháp lý: Luật sư bào chữa; Ly hôn nhanh; Nhập khẩu Hà Nội.

   

  HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

  (Số: ……………./HĐĐC)

   

  Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ………………….…………………………

  Chúng tôi gồm có:

  BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):

  Ông (Bà): …………………………………………………………………………. Năm sinh:………………..…….

  CMND số: ………………………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………………………….

  Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

  Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

  BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):

  Ông (Bà): ……………………………………………………… Năm sinh:…………...…………………………….

  CMND số: ………………………….…… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………………………………

  Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

  Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

   

  Hai bên đồng ý thực hiện việc đặt cọc theo các thoả thuận sau đây:

  ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC (1)

  ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

  Thời hạn đặt cọc là: ................., kể từ ngày ….. tháng …… năm ……

  ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

  Ghi rõ mục đích đặt cọc, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các bên về việc bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

   

  ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

  4.1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

  a) Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận;

  b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất tài sản đặt cọc;

  c) Các thỏa thuận khác ...

  4.2. Bên A có các quyền sau đây:

  a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trả khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

  b) Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

  c) Các thỏa thuận khác ...

  ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

  5.1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

  a) Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

  b) Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho Bên A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

  c) Các thỏa thuận khác ...

  5.2. Bên B có các quyền sau đây:

  a) Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được).

  b) Các thỏa thuận khác ...

  ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  7.1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

  7.2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

  7.3. Các cam đoan khác...

  ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  8.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

  8.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

  8.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm …….

  Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

   

                                 BÊN A                                                                          BÊN B

             (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                     (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

   

  Ghi chú:

  (1) Mô tả chi tiết về tài sản đặt cọc (khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác).Riêng đối với các tài sản là bất động sản thì cần phải tuân theo các quy định của pháp luật về đặt cọc.

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC