• Mẫu Hợp đồng dịch vụ về lập vi bằng

 • Luật Doanh Gia cung cấp miễn phí mẫu Hợp đồng dịch vụ về lập Vi bằng theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC  ngày 28/2/2014

 • Thursday, 16 April 2015, 09:19:29 PM
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------

   

  HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

  Về việc lập vi bằng

  Số: ………./HĐDV.VB/VPTPL-CN/TC

  Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khóa XI;

  Căn cứ Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2013 sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh;

  Căn cứ nhu cầu, khả năng của các bên,

  ........................................................................................................................

  Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm ……., tại: ...............................................

  ............................................................................................... , chúng tôi gồm:

  I. CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:

  1. Văn phòng Thừa phát lại ............................................................................

  Địa chỉ: ...........................................................................................................

  Đại diện: Ông (bà) …………………, chức vụ: Trưởng Văn phòng Thừa phát lại

  Giấy phép thành lập số: ………………… ngày ……… tháng ……… năm ……… của Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố): ……………………………………….

  Giấy đăng ký kinh doanh số: ………… ngày ………. tháng …….. năm ……… của cơ quan:

  ........................................................................................................................

  Số tài khoản: ……………….. tại ngân hàng: ..................................................

  Mã số thuế: .....................................................................................................

  Dưới đây gọi là Bên A;

  2. Bên yêu cầu lập vi bằng

  Cơ quan/tổ chức: ............................................................................................

  Địa chỉ: ...........................................................................................................

  Đại diện: Ông (bà) ………………………………, chức vụ: ............................

  Số tài khoản: …………………………. tại Kho bạc Nhà nước ........................

  Mã số thuế: .....................................................................................................

  Ông/Bà: ..........................................................................................................

  Địa chỉ: ...........................................................................................................

  Số CMTND/Hộ chiếu: ……… cấp ngày … tháng … năm ………, bởi cơ quan:    

  Dưới đây gọi là Bên B;

  Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng dịch vụ để thực hiện việc lập vi bằng với các điều khoản như sau:

  II. CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG

  Điều 1. Định nghĩa thuật ngữ

  1.1. “Hợp đồng” được hiểu là Hợp đồng dịch vụ để Bên A thực hiện việc lập vi bằng đối với các sự kiện, hành vi theo yêu cầu của Bên B.

  1.2. “Vi bằng” là văn bản do Thừa phát lại lập để ghi nhận sự kiện, hành vi theo đề nghị của Bên B và là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.

  1.2. “Chi phí lập vi bằng” là số tiền mà Bên B phải thanh toán cho công việc lập vi bằng của Bên A theo quy định tại Điều 3 Hợp đồng.

  1.3. “Bất khả kháng” là sự kiện hoặc trở ngại khách quan quy định tại Điều 8.3 của Hợp đồng.

  1.4. “Bên” là Bên A hoặc Bên B; “các bên/hai bên” là Bên A và Bên B.

  1.5. (Các thuật ngữ khác nếu cần thiết)

  Điều 2. Nội dung, thủ tục và thời hạn lập vi bằng

  2.1. Bên A có trách nhiệm lập vi bằng đối với sự kiện, hành vi sau đây:

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  (mô tả chi tiết sự kiện, hành vi yêu cầu lập vi bằng)

  2.2. Việc lập vi bằng được Bên A thực hiện trong thời hạn … ngày kể từ ngày …/ tháng …/năm …….

  2.3. Vi bằng phải được Bên A lập theo đúng thủ tục quy định của pháp luật có liên quan và Hợp đồng này.

  Điều 3. Chi phí lập vi bằng

  3.1. Mức chi phí để Bên A lập vi bằng đối với các sự kiện, hành vi nêu tại Điều 2.1 trên đây là: ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  3.2. Ngoài mức chi phí nêu tại Điều 3.1 trên đây, Bên A có quyền được Bên B thanh toán thêm các khoản chi phí khác (nếu có) như sau:

  3.2.1. ..............................................................................................................

  3.2.2. ..............................................................................................................

  3.3. Tổng mức Chi phí lập vi bằng mà Bên B phải thanh toán cho Bên A là: ..

  Điều 4. Thời hạn và phương thức thanh toán

  4.1. Trong thời hạn ……….. ngày kể từ ngày Bên A có văn bản yêu cầu về việc thanh toán khoản Chi phí lập vi bằng theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng, Bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ số tiền này cho Bên A.

  4.2. Việc thanh toán giữa Hai bên được thực hiện bằng tiền mặt và thông qua hình thức:

  - Thanh toán trực tiếp tại ................................................................................ ;

  - Chuyển khoản: ............................................................................................ ;

  Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên

  5.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

  ........................................................................................................................

  5.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

  ........................................................................................................................

  (quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên)

  Điều 6. Tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng

  6.1. Tạm dừng thực hiện hợp đồng:

  Hợp đồng tạm dừng trong các trường hợp sau:

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  6.2. Hợp đồng bị chấm dứt trong các trường hợp sau:

  6.2.1. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng do Bên B vi phạm nghĩa vụ thanh toán tại Điều 4 hoặc vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ khác của mình theo Hợp đồng này.

  6.2.2. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong các trường hợp Bên A vi phạm Điều 2 và vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ khác của mình theo Hợp đồng này.

  6.2.3. Hợp đồng bị chấm dứt trước thời hạn theo thỏa thuận của các bên hoặc hết thời hạn của hợp đồng mà các bên không tiếp tục ký gia hạn Hợp đồng;

  6.2.4. Hợp đồng bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

  Điều 7. Xử lý hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng

  7.1. Việc xử lý hậu quả phát sinh từ việc chấm dứt hợp đồng được thực hiện như sau:

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  7.2. (Các thỏa thuận khác nếu cần thiết)

  Điều 8. Điều khoản chung

  8.1. Bên A cam kết:

  - Thực hiện việc lập vi bằng đối với các sự kiện, hành vi mà Bên B yêu cầu một cách trung thực, khách quan và đúng thủ tục theo quy định của pháp luật;

  - ......................................................................................................................

  8.2. Bên B cam kết:

  ........................................................................................................................

  8.3. Bất khả kháng:

  ........................................................................................................................

  8.4. Tranh chấp hợp đồng và xử lý tranh chấp:

  ........................................................................................................................

  8.5. Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng:

  ........................................................................................................................

  8.6. (Các thỏa thuận khác nếu cần thiết)

  Điều 9. Hiệu lực của Hợp đồng

  9.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ….. tháng … năm …….

  9.2. Hợp đồng này được lập thành 04 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

  9.3. Hợp đồng đã được các bên đọc, hiểu rõ và thống nhất ký tên dưới đây.

   

  BÊN A
  (Ký, đóng dấu)

  BÊN B
  (Ký, ghi rõ tên)

   

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC