• Mẫu Biên bản định giá tài sản

 • Luật Doanh Gia cung cấp miễn phí Mẫu Biên bản định giá tài sản theo Thông tư liên tịch số 02/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC

 • Wednesday, 11 June 2014, 10:12:27 AM
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

  Căn cứ vào Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung;

  Căn cứ Quyết định số.…/…. /QĐ-ĐG ngày……tháng……năm……….của Tòa án nhân dân ……….. thành lập Hội đồng định giá trong vụ việc dân sự thụ lý sô…..ngày…..tháng…..năm……

  Hôm nay, vào hồi……h……..phút, ngày………..tháng……...năm………..,

  tại ……………………………………………………………………………….. (3)

  Hội đồng định giá gồm những ông (bà) sau đây:

  1) Ông (Bà) …........................................ chức vụ …........................................

  công  tác tại …...........................................................................là Chủ tịch Hội đồng

  2) Ông (Bà) …...................................... chức vụ …..........................................

  công tác tại ….........................................................................là thành viên Hội đồng

  3) Ông (Bà) ….......................................chức vụ……………………………...

  công tác tại ….........................................................................là thành viên Hội đồng

  4) Ông (Bà) ….........................................chức vụ …........................................

  công tác tại ….........................................................................là thành viên Hội đồng

  5) Ông (Bà) ….........................................chức vụ …........................................

  công tác tại ….........................................................................là thành viên Hội đồng

  Tiến hành định giá tài sản đang tranh chấp trong vụ việc về ……………….(4) giữa:

  Nguyên đơn:.............................................................................................. ……

  Địa chỉ thường trú:...................................................................................... ……

  Bị đơn:...................................................................................................... ……

  Địa chỉ thường trú:...................................................................................... ……

  Tài sản định giá:………………………………………………………..……...................

  ................................................................................................................. ……

  ……………………………………………………………………………………(5)

  Ý kiến của các thành viên của Hội đồng định giá tài sản (6): ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

  ……..……………………………………………………………………………………….

  Ý kiến của các đương sự trong vụ việc dân sự (7): ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

  ……..……………………………………………………………………………………….

  Kết quả biểu quyết của Hội đồng định giá tài sản về giá trị của tài sản ………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………

  ……..……………………………………………………………………………………….

  Biên bản lập xong vào hồi …….. giờ……. phút cùng ngày và đã đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe.

   

  THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

  CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

  ĐƯƠNG SỰ

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  NGƯỜI CHỨNG KIẾN

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC