• Mẫu hợp đồng ủy quyền

 • Luật Doanh Gia cung cấp mẫu Hợp đồng ủy quyền thực hiện công việc có thù lao hoặc không có thù lao

 • Thursday, 13 August 2015, 10:33:16 PM
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

   

  Hôm nay, ngày ......  tháng ........ năm 20…., tại …….. Hà Nội, chúng tôi gồm có:

  BÊN UỶ QUYỀN:

  Ông ..............................., sinh năm: ................, CMND số: ..................do Công an ............... cấp ngày .................. và vợ là bà ....................................., sinh năm: ..........., CMND số: .................................... do Công an .............. cấp ngày ................., cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ..................................... (Dưới đây, gọi tắt là “Bên A”)

  BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN:

  Ông/Bà ......................................, sinh năm: ..........., CMND số: ............. do Công an .................. cấp ngày ............., hộ khẩu thường trú tại: ..................................... (Dưới dấy gọi tắt là “Bên B”)

  Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:

  ĐIỀU 1: CĂN CỨ UỶ QUYỀN

  Bên A (nêu rõ các căn cứ mà Bên A là bên đang có quyền thực hiện và viễn dẫn những tài liệu văn bản, để chứng minh cho căn cứ này) ……………………………………… “Sau đây gọi là “Công việc ủy quyền”)

  Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B thực hiện các công việc ghi tại Điều 2 dưới đây.

  ĐIỀU 2: NỘI DUNG UỶ QUYỀN

  Bên A đồng ý uỷ quyền cho Bên B được toàn quyền thay mặt và nhân danh Bên A làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan, làm các thủ tục pháp lý và ký các giấy tờ cần thiết có liên quan đến Công việc ủy quyền ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này để thực hiện các việc sau:

  - ………………………………………..

  …………………………………

  - Được ký văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ các văn bản Bên B đã ký trong quá trình thực hiện Hợp đồng ủy quyền này theo quy định của pháp luật;

  - Bên được uỷ quyền được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba.

  ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

  1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

  - Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để Bên B thực hiện công việc;

  - Chịu trách nhiệm về cam kết do Bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;

  - Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này.

  2. Bên A có các quyền sau đây:

  - Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ quyền nêu trên;

  - Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận.      

  ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

  1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

  - Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc thực hiện công việc đó;

  - Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;   

  - Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền.

  2. Bên B có các quyền sau:

     - Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc được uỷ quyền;

  ĐIỀU 5: CAM ĐOAN

  - Trong mọi trường hợp Bên được uỷ quyền phải có trách nhiệm thực hiện đúng những điều quy định tại Hợp đồng này và tuân theo các quy định của pháp luật khi thực hiện việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này;

  - Bên được uỷ quyền đồng ý nhận thực hiện và chỉ nhân danh Bên uỷ quyền để thực hiện các việc được uỷ quyền nói trên;

  - Bên uỷ quyền cam đoan việc uỷ quyền nói trên không nhằm trốn tránh một nghĩa vụ tài sản nào và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc do Bên được uỷ quyền thực hiện trong phạm vi nội dung được uỷ quyền;

  - Bên uỷ quyền cam đoan ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền chưa ký bất kỳ một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kỳ một người nào khác.

  ĐIỀU 6: THỜI HẠN UỶ QUYỀN

  Thời hạn uỷ quyền là ...... (.............) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này hoặc chấm dứt trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 7: CHẾ ĐỘ THÙ LAO

  Bên uỷ quyền không phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền khi thực hiện Hợp đồng này hoặc Thù lao do thực hiện công việc ủy quyền là…………………………………………….

  ĐIỀU 8: CAM KẾT CHUNG

  Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những điều khoản đã được ghi trong mục 13, chương XVIII, phần thứ ba Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam.

  Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

  Hợp đồng ủy quyền này được lập thành ….. bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

   

  BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A)

  BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B)


  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết: Mở công ty, tranh chấp cổ phiếu

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC