• Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản

 • Luật Doanh Gia cung cấp Mẫu hợp đồng Cầm cồ tài sản được áp dụng trong một số trường hợp cụ thể

 • Monday, 16 March 2015, 09:24:25 PM
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN

  Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20…., tại …….chúng tôi gồm có:

  BÊN CẦM CỐ:

  Ông ......................, sinh năm: ............., CMND số: ............. do Công an ............... cấp ngày ................. và vợ là bà ........................., sinh năm: ............, CMND số: ...... do Công an ……………. cấp ngày ................. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ……………...      

  BÊN NHẬN CẦM CỐ:

  CÔNG TY .........................

  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ............... do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố ............ cấp lần đầu ngày .../..../...

  - Địa chỉ trụ sở chính: ................

  - Người đại diện: Ông ............... Chức vụ: Giám đốc

  - Ông ................ có CMND số: ................ do Công an ...... cấp ngày ...............

  Cá nhân:

  Ông ......................, sinh năm: ............., CMND số: ............. do Công an ............... cấp ngày ................. và vợ là bà ........................., sinh năm: ............, CMND số: ...... do Công an ……………. cấp ngày ................. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số ……………...

   

  Các bên thoả thuận, nhất trí ký Hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm theo các điều khoản sau:

  ĐIỀU 1: NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

  Bên Cầm cố đồng ý cầm cố và Bên Nhận Cầm cố đồng ý cầm cố tài sản bảo đảm quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này để bảo đảm cho tất cả các nghĩa vụ của Bên Cầm cố,

  Miêu tả nghĩa vụ cụ thể: Ví dụ như nghĩa vụ trả tiền theo hợp đồng vay tiền..   

  ĐIỀU 2: TÀI SẢN CẦM CỐ

  Tài sản dùng để cầm cố là …………………..

  Miêu tả tài sản cầm cố như: Ô tô, xe máy và các đặc điểm về giấy tờ, tình trạng tài sản

  ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ TÀI SẢN CẦM CỐ

  Giá trị của tài sản cầm cố tại thời điểm ký Hợp đồng này là: ……….. đồng (………………đồng) thoe Biên bản định giá giữa các bên.

  ĐIỀU 4: THỜI HẠN CẦM CỐ

  Thời hạn cầm cố tài sản nói trên là kể từ ngày ký hợp đồng này cho đến khi Bên Cầm cố thực hiện xong các nghĩa vụ của mình đối với Bên Nhận Cầm cố.

  ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CẦM CỐ

  5.1. Giao cho Bên Nhận Cầm cố giữ tài sản cầm cố như đã nêu tại Điều 2 Hợp đồng này;

  5.2. Thực hiện công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm (nếu có) và chịu mọi chi phí liên quan;

  5.3. Trong thời hạn cầm cố, không được đưa tài sản cầm cố trên tham gia bất cứ giao dịch nào mà không có sự đồng ý của Bên Nhận Cầm cố;

  5.3. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.

  ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN CẦM CỐ

  6.1. Được xử lý tài sản cầm cố khi bên có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ đã cam kết

  6.2. Có trách nhiệm giữ và bảo quản tài sản cầm cố hoặc gửi giữ ở bên thứ 3;

  6.3. Không được mang tài sản cầm cố đi cầm cố, thế chấp lại dưới bất kỳ hình thức nào;

  6.4. Trả lại tài sản cầm cố khi bên cầm cố thực hiện xong các nghĩa vụ

  6.5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 7: XỬ LÝ TÀI SẢN CẦM CỐ

  7.1. Các trường hợp xử lý tài sản cầm cố:

  7.1.1. Khi bên có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ như đã thỏa thuận;

  7.1.2. Theo sự thỏa thuận của các bên;

  7.1.3. Theo quy định của pháp luật về Cầm cố

  7.3. Phương thức xử lý tài sản:

  Xử lý theo quy định của pháp luật về cầm cố và theo thỏa thuận của các bên.

  ĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

  8.1. Bên Nhận Cầm cố có nghĩa vụ hoàn trả các giấy tờ về tài sản cầm cố cho Bên Cầm cố ngay khi bên cầm cố hoàn thành các nghĩa vụ của mình;

  8.2. Thực hiện đúng thỏa thuận giữa các bên và thỏa thuận tại hợp đồng này;

  8.3. Bên Cầm cố cam kết những thông tin về nhân thân và tài sản cầm cố đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật và tại thời điểm ký Hợp đồng này, tài sản cầm cố nói trên:

  a/ Được phép cầm cố theo quy định của Pháp luật;

  b/ Hoàn toàn thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Bên Cầm cố và không có bất kỳ sự tranh chấp nào;

  c/ Chưa được chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng dưới mọi hình thức hoặc dùng để bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ dân sự nào;

  d/ Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc có bất kỳ quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hạn chế quyền sở hữu, quyền sử dụng ngoài những hạn chế đã được nêu tại Hợp đồng này;

  e/ Không có giấy tờ nào khác ngoài giấy tờ nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này.

  ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG CẦM CỐ

  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên cùng ký kết.

  Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, không bị lừa dối và cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận trong Hợp đồng này;

  Đã tự đọc hoặc được nghe đọc đúng, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

  Hợp đồng này được lập thành ….. bản, đã được các bên đọc lại, hiểu và nhất trí ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

    BÊN CẦM CỐ

  BÊN NHẬN CẦM CỐ

   

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                     Email: luatdoanhgia@gmail.com

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC