• Chứng chỉ đào tạo viên bán hàng đa cấp

 • Việc cấp, sử dụng chứng chỉ đào tạo viên bán hàng đa cấp phải được thực hiện theo đúng Thông tư số 24/2014/TT-BTC

 • Thursday, 07 August 2014, 02:33:28 AM
 • Chứng chỉ Đào tạo viên được cấp theo mẫu.

  Chứng chỉ Đào tạo viên chỉ có hiệu lực trong hoạt động đào tạo của doanh nghiệp đề nghị cấp chứng chỉ đó.

  Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ Đào tạo viên:

  - Doanh nghiệp bán hàng đa cấp nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ Đào tạo viên trực tiếp tại Cục Quản lý cạnh tranh hoặc gửi qua đường bưu điện. Hồ sơ bao gồm:

  + Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ Đào tạo viên;

  + Bản sao được chứng thực hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người được đề nghị cấp Chứng chỉ Đào tạo viên;

  +Danh sách người được đề nghị cấp Chứng chỉ Đào tạo viên, 02 (hai) ảnh (kích thước 3x4 cm) của người được đề nghị cấp Chứng chỉ Đào tạo viên, kèm theo bản sao được chứng thực Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức về bán hàng đa cấp do cơ sở đào tạo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư này cấp.

  - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm cấp Chứng chỉ Đào tạo viên theo đề nghị của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý cạnh tranh.

  Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo.

  Thu hồi Chứng chỉ Đào tạo viên:

  - Các trường hợp thu hồi Chứng chỉ Đào tạo viên:

  +Gian dối trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ Đào tạo viên;

  + Đào tạo viên thực hiện hoạt động đào tạo không đúng quy định của pháp luật;

  + Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo đối với Đào tạo viên.

  - Trình tự, thủ tục thu hồi Chứng chỉ Đào tạo viên:

  +Trường hợp phát hiện gian dối trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ Đào tạo viên hoặc Đào tạo viên thực hiện hoạt động đào tạo không đúng quy định của pháp luật, Cục Quản lý cạnh tranh ban hành và gửi quyết định thu hồi Chứng chỉ Đào tạo viên cho doanh nghiệp. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi, doanh nghiệp có trách nhiệm thu hồi Chứng chỉ Đào tạo viên và trực tiếp nộp tại Cục Quản lý cạnh tranh hoặc gửi qua đường bưu điện. Chứng chỉ Đào tạo viên chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành quyết định thu hồi;

  +Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo đối với Đào tạo viên, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thu hồi Chứng chỉ Đào tạo viên và trực tiếp nộp tại Cục Quản lý cạnh tranh hoặc gửi qua đường bưu điện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

  - Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý cạnh tranh việc thu hồi chứng chỉ Đào tạo viên bán hàng đa cấp của từng doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

   Trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ Đào tạo viên:

  - Trong trường hợp có sự thay đổi của pháp luật liên quan tới các nội dung nêu trên, Cục Quản lý cạnh tranh có trách nhiệm thông báo cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp để tổ chức việc đào tạo, cập nhật kiến thức cho các Đào tạo viên và cấp lại Chứng chỉ Đào tạo viên;

  - Trình tự, thủ tục cấp lại Chứng chỉ Đào tạo viên thực hiện theo quy định như cấp Chứng chỉ Đào tạo viên.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC