• Điều kiện tiến hành Họp đại hội đồng cổ đông theo Luật năm 2014

 • Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành họp trong các điều kiện sau:

 • Thursday, 12 April 2018, 05:00:26 PM
 • Dịch vụ pháp lý: Luật sư bảo vệ doanh nghiệp; Thành lập sửa đổi bổ sung đăng ký kinh doanh; Soạn thảo quy chế điều lệ.

  Tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định về Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

  - Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định (có nghĩa là một tỷ lệ khác nhưng không được thấp hơn 51% tổng số phiếu biểu quyết).

  - Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ hai:

  + Thời gian: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác (như vậy Điều lệ Công ty có thể quy định một tỷ lệ khác có thể là dài hơn hoặc ngắn hơn).

   + Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định (có nghĩa là một tỷ lệ khác nhưng không được thấp hơn 35% tổng số phiếu biểu quyết).

  - Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại thì được triệu tập họp lần thứ ba:

  + Thời gian: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác (như vậy Điều lệ Công ty có thể quy định một tỷ lệ khác có thể là dài hơn hoặc ngắn hơn).

  + Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

  Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật Doanh nghiệp.

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC