• Cổ đông có quyền xem sổ đăng ký cổ đông

 • Cổ đông có quyền được xem sổ đăng ký cổ đông hay không? Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ ở đâu? Có bắt buộc phải làm bằng giấy hay không? Các câu hỏi này sẽ được giải đáp theo quy định của luật Doanh nghiệp.

   

 • Tuesday, 23 March 2021, 08:44:23 AM
 • Tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp quy định về sổ đăng ký cổ đông như sau:

  Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, trách nhiệm lập và lữu giữ là trách nhiệm của Công ty, của người đại diện theo pháp luật của Công ty phải thực hiện. Việc lưu giữ sổ đăng ký cổ đông cũng được quy định là lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc các tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông.

  Sổ đăng ký cổ đông được lập bằng văn bản hay bằng giấy, vấn đề này Luật Doanh nghiệp quy định như sau: Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty. Như vậy, không bắt buộc sổ đăng ký cổ đông phải làm bằng văn bản giấy, do đó Công ty có thể lập bằng văn bản điện tử, điều này cũng phù hợp với thời đại công nghệ thông tin bây giờ.

  Về quyền của cổ đông: Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong sổ đăng ký cổ đông, tuy nhiên cổ đông cũng có nghĩa vụ là khi có sự thay đổi về cổ đông, các thông tin về cổ đông thì Công ty phải cập nhật kịp thời các thay đổi trong sổ đăng ký cổ đông; nếu cổ đông không báo kịp thời thì sẽ chịu trách nhiệm về việc này, Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.

  Ngoài ra, tại Khoản 2, Điều 122 Luật Doanh nghiệp quy định Sổ đăng ký cổ đông phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  - Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; tổng số cổ phần đã bán của từng loại; giá trị vốn cổ phần đã góp;

  - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;

  - Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

  - Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông; ngày đăng ký cổ phần.

  Tư vấn pháp luật về Công ty

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC