• Chuẩn bị cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

 • Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tốt thì phải chuẩn bị các vấn đề sau:

 • Thursday, 25 June 2015, 01:57:01 PM
 • Thứ nhất: Xác định thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều 136 Luật Doanh nghiệp:

  - Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

  - Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.

  -  Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

  - Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

  - Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Doan nhiệp (cổ đông hoặc nhóm cổ đông sơ hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn nếu điều lệ công ty quy định) có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này.

  Thứ 2: Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp.

  - Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty.

  - Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

  - Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.

  Thứ 3: Mời họp Cổ đông

  - Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.

  - Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương, khi xét thấy cần thiết theo quy định của Điều lệ công ty.

  Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:

  + Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

  + Phiếu biểu quyết;

  + Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.

  + Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời hợp quy định có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

  Thứ tư: Chương trình và Nội dung cuộc họp

  - Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.

  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

  - Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị nêu trên nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  + Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

  + Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

  + Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

  - Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp;

  - Kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết: mua bán công ty, quy chê đấu giá

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC